มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ” หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ” หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายวิชชา โสวรรณตระกลู เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Fine Art(Film) Canterbury University Christchurch New Zealand ให้เกียรติมาบรรยาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครนายก ได้ใช้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านคลิปวีดีโอ รณรงค์ให้คนในสังคมรู้เท่าทันสื่อ และมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *