มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ “การจัดทำสื่อดิจิทัลในรูปแบบคลิปวีดีโอ” หัวข้อ “การรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมีนายวิชชา โสวรรณตระกลู เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน Fine Art(Film) Canterbury University Christchurch New Zealand ให้เกียรติมาบรรยาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดนครนายก ได้ใช้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆผ่านคลิปวีดีโอ รณรงค์ให้คนในสังคมรู้เท่าทันสื่อ และมีส่วนร่วมในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ วัดฝั่งคลอง จังหวัดนครนายก