มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ต้อนรับ ดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้อำนวยการสำนักกิจการพิเศษและคณะ ในการร่วมปรึกษาหารือแผนและนโยบายในการดำเนินงานของสระว่ายน้ำเพื่อให้เป็นมาตราฐานเดียวกัน พร้อมทั้งเยี่ยมชมระบบการทำงานของสระว่ายน้ำ วันที่ 19 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย(สระว่ายน้ำ)