มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสำนักกิจการพิเศษ ในการเยี่ยมชมการดำเนินงานของสำนักกิจการพิเศษ ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี โดยคณะกรรมการฯ เยี่ยมชมโครงการศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบปราณีตและกรีนเทคโนโลยี โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก โครงการอาหารกลางวัน 1 (ศูนย์อาหาร หอพัก และโฮมเบเกอรี่) ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก และบริษัท โรงสีข้าวสวนดุสิต จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อรับทราบการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานร่วมกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562