บรรยากาศนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้ามาใช้บริการห้องวิทยบริการในการเรียนการสอนและสืบค้นข้อมูล วันที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก