นายธนาคาร ห้วยหงษ์ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562 จังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรม “ยุวชนประชาธิปไตย เครือข่ายแห่งรัฐสภา ชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่มีคุณธรรม” ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน โดยเข้าศึกษาดูงานในสถานที่ต่างๆ ได้แก่ ทำเนียบรัฐบาล สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ สถาบันวิชาการ ทีโอที งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 25-31 มีนาคม 2562