มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัด“โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางกายนักศึกษาปฐมวัย”ขึ้น ภายในงานมีการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ของสีฟ้า สีแดง และชมพู การแข่งขันกระโดดไกล การแข่งขันซิทอัพ การวิ่งกระสอบ ชักเย่อ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทางกายให้นักศึกษาได้มีสุขภาพกายแข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดี ให้นักศึกษามีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบในการแสดงบทบาทของตนเองอย่างเหมาะสม และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก