ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค ปี 2563 – 2567 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะปริ้นเซสส์บีชรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง