มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมบุคลากรประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ สรุปมติที่ประชุมโดยย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 (38)/2562 สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ 5 (38)/2562 ติดตามผลการดำเนินงานต่างๆ เช่น โครงการส่งเสริมสมรรถนะทางกาย งานบริการวิชาการและการฝึกอบรม เป็นต้น ผลการตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบ 9 เดือน วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *