มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 รหัส 62 ให้นักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาโดยการทำความสะอาดบริเวณหอพักนักศึกษาเพื่อสร้างความมีระเบียบวินัยร่วมกัน วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก