มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรม RC โดยให้นักศึกษาตามหาคำศัพท์ประจำสัปดาห์ จำนวน 50 คำ จากบริเวณต่างๆในอาคารเรียน แล้วนำคำศัพท์มาฝึกพูดพร้อมแปลความหมายและบอกตำแหน่งที่หาเจอ โดยนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ตามด้วยกิจกรรม Music & Iyrics ให้นักศึกษาฝึกทักษะการฟังจากการฟังเพลง เติมคำศัพท์ที่หายไป และนำคำศัพท์ที่หาได้มาแต่งเป็นเรื่องราว พร้อมนำเสนอ ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก