มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กิจกรรม Music&Lyrics ร้องเพลงพร้อมทำกิจกรรมประกอบอุปกรณ์ และเรียนรู้คำศัพท์ กิจกรรม Cooking ทำ salad rolls โดยให้นักศึกษาแต่งประโยค Sequence เพื่ออธิบายขั้นตอนการทำพร้อมนำเสนอ และกิจกรรม Thinglish German English and Canadien วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก