มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม Communication History เล่น Cahoot เรื่อง Communication กิจกรรม short conversation และกิจกรรม dancing

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 62 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ กิจกรรม ประกาศผล pre-test TOEIC กิจกรรม Communication History เล่น Cahoot เรื่อง Communication กิจกรรม short conversation กิจกรรม dancing และให้นักศึกษา Compliment คำชมเพื่อนในห้อง เช่น I like the way you …. I like you smile. วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *