มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมตักบาตร โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 2 รูป จากวัดเจดีย์ทอง จังหวัดนครนายก โดยมีอาจารย์เมธาวี กันพูล อาจารย์ประจำหลักสูตร พร้อมด้วยนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย รหัส 62 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก