มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาศตวรรษที่ 21

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดอบรมบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษาศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมในโครงการก้าวแรกสู่ มสด ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชัชรี สุนทราภัย อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และ นายบุญผเรศ บ้านสร้างและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับการพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพอาทิเช่น การเดิน, การนั่ง, การยืน, การไหว้, เทคนิคการแต่งหน้า, และการทำผม ซึ่งนักศึกษาสามารถนำความรู้จากการอบรมมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *