มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมประจำปี2562 ด้วยหลักสูตรศึกษาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้ส่งนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 โดย การใช้ผ้าขาวม้าไทยพวนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน์กร และ อาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้ดูแลและคอยให้คำแนะนำกับนักศึกษา