นักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2562 โดยการใช้ผ้าขาวม้าจากชุมชนไทยพวนในการผลิตสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ในระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยการจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่างๆ นักเรียน นักศึกษา เข้าชมผลงานและทดลองใช้สื่อที่จัดแสดง