คณะผูุ้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมพิธีถวายสดุดีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลจังหวัดนครนายก