มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรม ( กีฬาลอนโบวล์ส ) ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นการฝึกสมาธิ และมิตรภาพในระหว่างการเล่น ในทุกวันพุธเวลา 16.30 น ณ อาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก