มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรศึกษาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย แก่นักเรียนที่สนใจในการศึกษาต่อ ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 8.00-12.00 น.   ณ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม จ.สระแก้ว