มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ ศูนย์ฯ นครนายก เข้าร่วมในการประชุมหัวหน้าส่วนจังหวัดนครนายก โดยมี
นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน เพื่อสรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก