มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เข้าร่วม”การแข่งขันกีฬาลอนโบวล์สเมืองคาวบอยโอเพ่น (มือใหม่) ครั้งที่ 1
ประจำปี 2562″ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 28 – 29 กันยายน 2562 และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในประเภททีมหญิง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 ในประเภททีมมหาวิทยาลัย ณ สนามลอนโบวล์ส ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี