มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ฝ่ายกิจการนักศึกษา พานักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 1 และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 50 คน ร่วมทำกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาจิตใจ” โดยทำกิจกรรมจิตอาสาต่าง ๆ บริเวณรอบวัดเจดีย์ทอง เช่น ทำความสะอาดลานวัด ทำความสะอาดห้องน้ำและบริเวณรอบวัด ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ วัดเจดีย์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก