มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ส่งบุคลากรตัวแทนศูนย์ฯ ร่วมรับกระเป๋าชุดยาพระราชทาน “โครงการทศวรรษโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ธรรมสัญจรเพื่อศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์” เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทยให้มีโอกาสได้รับการรักษาทุกโรค และเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร โดยภายในงานมีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนชาวบ้านมาร่วมงานอย่างเป็นจำนวนมาก ในวันที่ 11 ตุลาคม 2562ณ อาคารอเนกประสงค์ วัดประสิทธิเวช อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก