มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมร่วมกับดร.กชกร ชำนาญกิตติชัย ผู้ช่วยอธิการบดีสำนักกิจการพิเศษและคณะ  เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพิเศษของสำนักกิจการพิเศษ ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562