มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตร สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเทคนิคการจัดการชั้นเรียนของครูปฐมวัย” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดชั้นเรียนเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก