มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการวิทยาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะทางกายและพัฒนาการสำหรับเด็ก แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการในรายวิชาวิทยาการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย วิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวสำหรับเด็กปฐมวัย และวิชาทักษะทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัย ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง จ. นครราชสีมา