ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพระคุณของครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ในวิถีชีวิตและความรู้ต่างๆในการดำรงชีพซึ่งถือเป็นประเพณีอันดีงามและเป็นเอกลักษณ์ของไทยโดยมี ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว รวมถึงบุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก