มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1 “การเขียนโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดสัมมนาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อ “การเขียนโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย”    
เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษา และพัฒนาทักษะในด้านกระบวนการวิวัย ในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *