มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ขอขอบคุณ ARTISTRY ที่ได้จัดกิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพภายนอกเพื่อความมั่นใจและเชื่อมั่นในการทำงาน”ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -4 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงบุคลิกภาพภายนอกให้มีความสวยงามและนำไปสู่ความมั่นใจในแบบฉบับครูปฐมวัย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณห้องประชุมอเนกประสงค์ เวลา 13.30 น. – 15.30 น.