มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับ ตำรวจสันติบาลจังหวัดนครนายก จัดอบรม “โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 1/2562” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เพื่อให้นักศึกษาปลูกฝังจิตสำนึกดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคาร 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก เวลา 08.30 – 13.00 น.