วันที่ 19 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562 โดยมีอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมประชุม เวลา 10.00 – 12.00 น ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก