มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย จัดปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เพื่อชี้แจงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 / 2562 และเลือกโรงเรียนที่จะเข้าเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก