มหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประชุมชี้แจงและเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (กิจกรรมหลักการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย) ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก