มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำโดย ดร.สุวมาลย์ ม่วงประเสริฐ และคณะทีมงาน ร่วมกับชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก จัดการประชุมหารือเพื่อต่อยอดและสำรวจความต้องการกับผู้นำชุมชน “โครงการบริการวิชาการตามความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย ชุมชนไทยเวียง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563)” เพื่อสำรวจความต้องการของชุมชน ร่วมกับผู้นำชุมชนในด้านต่าง ๆ เช่น การพัฒนาการท่องเที่ยว ขยะและสิ่งแวดล้อม ภาษาอังกฤษสำหรับสามเณรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ วัดคีรีวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก