มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดประชุมสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” รุ่นสำหรับคุณครูผู้สอน เพื่อสรุปผลการดำเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา และวางแผนในการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับรุ่นผู้บริหารต่อไป ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น. ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก