มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยเจ้าหน้าที่และคณะสโมสรนักศึกษาลงพื้นที่ตามโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดนครนายก เพื่อค้นหาโรงเรียนที่มีความเหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมโครงการค่ายอาสาพัฒนาสนามเด็กเล่นตามพื้นที่โรงเรียน ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.  ณ โรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก