มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป. และโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายกและกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยน วิธีคิดวิธีการทำงาน (Mindset) ด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย” สำหรับผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพป. และโรงเรียนเอกชน จังหวัดนครนายก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ผู้เข้า อบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม เฟื่องฟ้า ชั้น 5 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *