มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย
ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนองผู้อำนวยการศูนย์ฯ นครนายกและประธานหลักสูตร จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในความร่วมมือ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติการสอนของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 2  ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก