มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดงานสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 4 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดงานสัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอน ครั้งที่ 4  ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ กี่สุขพันธ์ และรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะ มาร่วมบรรยายและฝึกปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับเรื่อง “การเขียนใบประกอบวิชาชีพครู” แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังได้มีการจัดงานนิทรรศการผลงานของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชั้นปีที่ 5 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการศึกษาปฐมวัยระหว่างครูพี่เลี้ยง กับคณาจารย์ คณะครุศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *