มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมสมทบมอบอาหารและน้ำดื่ม ให้กับคณะเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ควบคุมไฟป่าในเขตบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าต่อไป ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณศูนย์ประสานการช่วยเหลือดับไฟป่า จุดรับการสนับสนุนสิ่งของ จังหวัดนครนายก