มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรายวิชา สุขอนามัย ความปลอดภัยและโภชนาการ เข้าสังเกตและสัมภาษณ์ นายจุมพฎ วชิรธานินทร์ และคณะ ในเรื่องการทำอาหารสำหรับเด็กปฐมวัย ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 -11.00 น. ณ ครัวสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก