มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมบายเนียร์ “Colorful Party” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อแสดงความยินดีเนื่่องในโอกาสใกล้สำเร็จการศึกษา และมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ประจำภาคเรียน 2562 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ ลานสนามหญ้าหน้าอาคารศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก