มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนนี้ และเปิดโอกาสให้นักศึกษารุ่นน้อง ได้ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวคำอำลาต่อนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก