มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายใต้โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมขุนด่าน ศาลากลาง จังหวัดนครนายก