มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

“การอบรมปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน (Mindset) ในการดูแลส่งเสริมการเรียนรู้ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัดในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จังหวัดนครนายกและกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยน วิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ในการดูแลส่งเสริมการเรียนรู้และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัดในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้ผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย โดยคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *