มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดยอาจารย์ ชัชรี สุนทราภัย และอาจารย์ฉัตรทราวดี บุญถนอม อาจารย์ที่ปรึกษาชมจิตอาอาสานำนักศึกษาจำนวน 30 คน จัดกิจกรรมและดูแลเด็กปฐมวัยที่มาพร้อมกับผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมปรับเปลี่ยน วิธีคิด วิธีการทำงาน (Mindset) ในการดูแลส่งเสริมการเรียนรู้และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย” สำหรับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัยทุกสังกัดในเขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 12.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก