มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดโครงการรักษ์ชุมชนคนไทยพวน ในกิจกรรมที่ 2 สนุกเล่นการละเล่นไทยพวน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดโครงการรักษ์ชุมชนคนไทยพวน ในกิจกรรมที่ 2 สนุกเล่นการละเล่นไทยพวน ซึ่งบรูณาการรายวิชา ศิลปะ ดนตรี และลีลา รายวิชาสื่อ ของเล่นและการดูแลเด็กในยุคดิจิทัล โดยมีอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ให้แก่นักศึกษาชั้นที่ปี 1 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษานำไปจัดการเรียนการสอน หรือผลิตเป็นสื่อการสอนเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้เห็นคุณค่าและรู้จักวัฒนธรรมของชาวไทยพวน ในวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การเฮียนฮู้วัฒนธรรมไท-พวน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *