มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดย SDU Linguists club จัดกิจกรรม “Passport Speaking Activity” ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัยทุกชั้นปี ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ปีเตอร์ มาเป็นคุณครูรับเชิญพิเศษให้กับทางชมรม ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 11.00น.-13.00 น. ณ ห้องประชุมหลักสูตร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก