มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาการศึกษาปฐมวัย จัดโครงการรักษ์ชุมชนคนไทยพวน ในกิจกรรมที่ 2 สนุกเล่นการละเล่นไทยพวน ซึ่งบรูณาการรายวิชาการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีอาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ เป็นผู้รับผิดชอบ ให้แก่นักศึกษาชั้นที่ปี 2 มีจุดมุ่งหมายเพื่อออนุรักษ์สืบทอด และเผยแพร่ขนบธรรม เนียมประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และการละเล่นของชุมชนไทยพวน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์การเฮียนฮู้วัฒนธรรมไทยพวน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก