มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อาจารย์ประจำหลักสูตร ทดลองจัดการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอพลิเคชัน Zoom Cloud Meeting เป็นสื่อการสอนแบบออนไลน์ ในรายวิชาที่สอนให้กับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้รองรับกับมาตรการป้องกันโรคระบาดของ Covid-19 ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563